AKPA:s studentråd har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de studerandes intressen i studiefrågor under studietiden. Studentrådet är ett tillfälle för dig som student att aktivt påverka utbildningen, bidra till att utbildningskvaliteten är så hög som möjligt samt komma med åsikter och synpunkter som förbättrar för studenterna. Det är ett tillfälle att få fram studenternas åsikter till lärare och institutionsnämns. Exempel på frågor som kan tas upp är bland annat kurslitteratur, examinationsformer och föreläsningar.

Det är studenterna som utser representanter till AKPAs studentråd varje termin. Om du är intresserad att veta mer, kontakta gärna AKPAs studentråd på akpa.studentrad@sofi.su.se