Schema, litteraturlista, kursplan och mer information

Besök gärna Arbetsmarknadskunskap med management I

Kursens upplägg och innehåll

Arbetsrätt 1: En introduktion 7,5 hp

Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) samt arbetsmiljörätt. Den omfattar centrala lagar som anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen m.fl. Kursen fokuserar på hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som individer och kollektiv, regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. På kursen behandlas den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och vilka som är dess kännetecken och hur lag och avtal påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet. Genomgående behandlar kursen hur europarätten påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Kursansvarig och examinator: Erik Sjödin, lektor i civilrätt

Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion 7,5 hp

Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt ekonomisk tillväxt.
Kursansvarig och examinator: Aino-Maija Aalto, post doc i nationalekonomi. Jenny Jans, post doc i nationalekonomi.

Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion 7,5 hp

Denna delkurs ger dig kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv. Här jämförs organiseringen av Sveriges arbetsmarknad med förhållanden i flera andra jämförbara länder som exempelvis USA, Storbritannien och Tyskland.
Kursansvarig och examinator: Charlotta Magnusson, lektor i sociologi

Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

Målet med delkur 4 är att ge dig en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.
Kursansvarig och examinator: Karin Edmark, lektor i nationalekonomi

Examinator för hela kursen

Anne Boschini, professor i nationalekonomi

Ansökan

Ansökan till kursen sker på Antagning.se 

Frågor?

Kontakta gärna oss på: exp@akpa.su.se