En bild på Johanna Rickne, professor i nationalekonomi på Institutet för social forskning, SOFI
Johanna Rickne, foto: Magnus Bergström/ Wallenbergstiftelserna

 

Genom att analysera enkätsvar från Sverige, USA och Japan har forskare från Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet tillsammans med amerikanska och japanska forskare undersökt vilka positioner kvinnor haft som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I studien fann man att kvinnor med arbetsledande positioner har mellan 30 och 100 procent högre utsatthet för sexuella trakasserier och att det är steget till att bli lägre chef som ger den största ökningen av risken för sexuella trakasserier på jobbet. Det finns en stor utsatthet också hos högre kvinnliga chefer, även om risken är något lägre jämfört med de lägre nivåerna av chefskap.

– När vi började studera sexuella trakasserier förväntade vi oss en högre utsatthet för kvinnor med mindre makt på arbetsplatsen. I stället fann vi det motsatta. När man tänker på saken är förklaringen ganska naturlig: en chef exponeras för nya grupper av potentiella förövare. Det rör sig om både underordnade och chefer på ännu högre nivåer än kvinnan själv, vilket är det vi såg när vi frågade de utsatta kvinnorna om vem som trakasserat dem, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid SOFI.


Att säga ifrån kan minska chansen till befordran
 

I alla tre länderna har kvinnor med arbetsledande positioner en klart högre utsatthet för sexuella trakasserier än de längre ner i hierarkin. Resultaten visar också att kvinnor som är chefer över män har en betydligt högre utsatthet.

En bild på Olle Folke, affilierad forskare vid SOFI och lektor vid Uppsala universitet
Olle Folke, foto: Karl Gabor
 

– Sexuella trakasserier blir ett hinder för kvinnor att göra karriär på samma villkor som män, och det gäller särskilt i mansdominerade branscher och företag. Förutom att cheferna utsätts mer visar enkätsvaren från USA och Japan att trakasserierna också åtföljs av fler negativa konsekvenser på arbetsplatsen. De utsatta får ett rykte om sig att vara besvärliga och går miste om befordringar eller kompetensutveckling, säger Olle Folke, affilierad forskare vid SOFI och lektor vid Uppsala universitet.


En risk med att mäta sexuella trakasserier som självupplevda händelser är att personer i chefsställning har en lägre smärttröskel för känsliga händelser eller har en bredare uppfattning om vad begreppet sexuella trakasserier innebär. Enkätsvar visade dock att chefer och icke-chefer definierade begreppet sexuella trakasserier på ett snarlikt sätt.


Mer makt minskade inte trakasserier
 

Tidigare, under 60- och 70-talen, trodde många forskare att kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden skulle minska i takt med att fler fick högre positioner och mer makt att säga ifrån. Att det inte blev så har kallats för maktens paradox – ”the paradox of power” och studien från SOFI bekräftar de tidigare smalare studier som visat på detta.

– Förr såg en typisk situation med sexuella trakasserier ofta ut så att en manlig chef antastade en underordnad kvinna. Idag vet vi att kvinnor kan ha alla positioner på ett företag och ändå bli utsatta. Tidigare studier har också visat att det inte är bara är de yngre kvinnorna, de som anses attraktiva eller kvinnliga, som utsätts – utan kvinnor i alla åldrar, säger Johanna Rickne.


 

Fakta: Så mättes sexuella trakasserier

Studien tillämpade två olika mätinstrument. I USA och Japan användes frågebatteriet Sexual Experiences Questionnaire som utvecklats för studier av den amerikanska militären och som mäter upplevelser av en rad specifika beteenden under de senaste tolv månaderna. I alla tre länderna användes även en subjektiv fråga om personen ansåg sig ha utsatts för sexuella trakasserier.


Fakta: Så gick studien till

De svenska resultaten bygger på data från SCB:s arbetsmiljöundersökning under åren 1999–2007 och med totalt 23 994 kvinnliga respondenter. I USA och Japan genomförde forskarteamet egna enkätundersökningar under 2019. Totalt svarade 1 573 kvinnor i USA, varav 62 procent hade arbetsledande funktioner i sitt arbete. I Japan svarade 1 573 kvinnor varav 17 procent med arbetsledande funktioner.
Förutom att svara på frågor om sexuella trakasserier fick respondenterna också frågor om arbetsledande funktioner, vem som utsatt dem för sexuella trakasserier och om trakasserierna lett till olika sociala och karriärmässiga konsekvenser.


Mer om forskningen

Folke, O., Rickne, J., Tanaka, S., & Tateishi, Y. (2020). Sexual Harassment of Women Leaders. Daedalus, 149(1), 180-197. Open Access på DOI: https://doi.org/10.1162/daed_a_01781


Kontakt

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi, johanna.rickne@sofi.su.se
Olle Folke, lektor i statsvetenskap, olle.folke@statsvet.uu.se