SULCIS

The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS) är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som fokuserar på migration och integration. SULCIS består av forskare från Kriminologiska institutionen, Ekonomiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning, alla vid Stockholms universitet. Hemsida SULCIS

EQUALSOC

EU-nätverket Economic Change, Quality of Life and Social Cohesion (EQUALSOC) samlar och utvecklar forskningsexpertis inom Europa som berör ekonomisk förändring, livskvalitet och social sammanhållning. Nätverket har som syfte att stimulera högkvalitativ, komparativ, europeisk forskning kring social sammanhållning och dess bestämmande faktorer; främja utveckling av nya forskningscentra; tillhandahålla en infrastruktur för utbildning av den kommande generationen unga forskare inom komparativ forskning; samt främja tillgången till de senaste forskningsresultaten för det större forskarsamhället och för politiker och beslutsfattare. Hemsida EQUALSOC

REASSESS

Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS) är ett Nordic Centre of Excellence (NCoE) inom välfärdsforskning med finansiering från Nordforsk. Centret leds av professor Bjørn Hvinden, forskningsledare vid NOVA, Norge, och består av framstående forskare från alla nordiska länder. Dessa studerar och diskuterar huruvida den nordiska välfärdsmodellen har möjlighet att förnyas under föränderliga yttre omständigheter (europeisk integrering, större mobilitet över nationsgränser, globalisering osv) och inre omständigheter (åldrande populationer, diversifiering av föräldraskap och parbildning, individualisering osv). En central fråga är om de nordiska välfärdsstaternas handlande stämmer överens med idén om en distinkt nordisk välfärdsmodell eller om dessa välfärdsstater i praktiken rör sig bort från denna idé. Hemsida REASSESS

InGRID

InGRID (Inclusive Growth Infrastructure Diffusion) finansieras via EU FP7. Forskningsnätverket inkluderar 17 partners från 10 medlemsländer. Projektet pågår under perioden 2013-2017. Syftet är att integrera och utveckla samhällsvetenskaplig infrastruktur avseende forskning kring fattigdom, levnadsvillkor och arbetsliv. Projektet kommer att förbättra möjligheterna att ta del av en rad olika nationella och internationella databaser, bland annat genom finansiering av gästforskare. Därutöver kommer en rad forskningsinriktade insatser att genomföras, till exempel avseende multidimensionella analyser av fattigdom, länken mellan arbetsvillkor och ekonomisk utveckling, och policy simulering.