Den sociala stratifieringens dynamik -- inter- och intragenerationella processer är ett projekt vars mål det är att skapa högkvalitativ forskning om social stratifiering. Stratifieringsforskning har tidigare ofta baserats på undersökningar med stor detaljrikedom men med begränsad storlek. Vår forskning använder sig istället av register, vilket ger oss stora urval av individer vars livsresor kan följas över generationer och där vi kan studera hur individer bygger upp sina resurser och hur dessa resurser förändras över deras livscykel. Att använda register ger unika möjligheter att studera stratifiering. Vi har, tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), byggt upp en databas med namnet "Sverige över tid: Aktiviteter och Relationer (STAR). Forskningen inom SUNSTRAT bedrivs under sex delprojekt. För mer information om dessa hänvisas till SUNSTRATS engelska hemsida, här.