Villkor för utlämning av data från Levnadsnivåundersökningarna (LNU)

Levnadsnivåundersökningarna (LNU) omfattar känsliga personuppgifter i den mening som anges i EU:s dataskyddsförordning (GDPR; EU 2016/679). Sådana uppgifter får behandlas i forskning om projektet har godkänts enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Sådan prövning görs av Etikprövningsmyndigheten. För att få tillgång till data från LNU behövs därmed ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten av det projekt där LNU-data ska användas. I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller vidare (a) att inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och (b) att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Därför är det viktigt att de delar av LNUs data som beställs är tydligt anknutna till och motiverade av det aktuella projektets ändamål samt att en tidsgräns för det aktuella projektet tydligt anges, bortom vilken de erhållna data inte längre bör användas.

Regler för hantering av data från levnadsnivåprojektet (LNU)

1. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap (se https://codex.uu.se/) skall följas i alla tillämpliga delar.

2. Data erhålls i anonymiserad form. Detta identitetsskydd får inte brytas på något sätt (t.ex. via s.k. bakvägsidentifiering).

3. Data får inte ställas till obehörig persons förfogande. Vid beställningen namngivna medlemmar av den forskargrupp som genomför det projekt för vilket de erhållna data ska användas är behöriga.

4. Data måste förvaras på så sätt att endast projektmedlemmarna har tillgång till dem, dvs. enbart i säkra och låsförsedda fysiska och digitala utrymmen. Alla obevakade utrymmen där data förvaras ska vara låsta.

5. Data får inte distribueras via öppna nät (t.ex. e-post), inte heller skickas på så vis mellan enskilda behöriga användare.

6. I alla rapporter (oavsett publikationsform) som helt eller delvis bygger på erhållna data från Levnadsnivåprojektet bör datakälla tydligt anges.

7. Rapporter som helt eller delvis bygger på erhållna data från Levnadsnivåprojektet bör, så snart de färdigställts, insändas i digital form till Levnadsnivåprojektet (lnu@sofi.su.se).

Så gör du din ansökan

För forskare/doktorander:

1. Läs igenom villkoren för utlämning och reglerna för användning av LNU-data ovan.

2. Fyll i ansökningsblanketten i två versioner: en inskannad version i pdf-format med underskrift av projektledare och en version i word-format utan underskrift.

Ansökningsblankett LNU-data (docx) (21 Kb)

3. Skicka in de två versionerna av ansökningsblanketten till lnu@sofi.su.se.

LNU innehåller uppgifter av känslig karaktär, därför behövs en etikprövning av forskning på data som faller under GDPR (se ovan). En sådan etikprövning görs av EPM (se ovan). Om du har några frågor om detta kontakta lnu@sofi.su.se. Bifoga en kopia av etikprövningen med din ansökan.