Den samhällsvetenskapliga forskningen om organisation, företag och arbetsliv saknade länge datamaterial baserade på stora riksrepresentativa urval av företag och andra arbetsplatser. Urval som omfattar mer än hundra arbetsplatser har varit mycket sällsynta. Studierna inom området har därmed mycket sällan kunnat göra anspråk på representativitet. Arbetsplatsundersökningen (APU) 1991 innebar att man för första gången i Sverige genomförde en intervjuundersökning med arbetsplatschefer och personalchefer som ingår i ett omfattande nationellt representativt urval av arbetsställen.

Arbetsplatsundersökningen 1991 gick till så att personer som ingick i Levnadsnivåundersökningen (LNU) 1991 och som var anställda på en arbetsplats med minst tio personer tillfrågades om namn, telefonnummer och adress till sin arbetsplats. Om intervjupersonen gav sitt godkännande genomfördes därefter en telefonintervju med den högsta chefen på arbetsplatsen och i vissa fall även med den personalansvarige. Datainsamlingen sköttes av Statistiska centralbyrån. Det totala urvalet omfattade 2 135 slumpmässigt utvalda arbetsplatser med minst 50 anställda, varav intervjuer genomfördes med representanter för 1 994, dvs. 93 procent. Intervjufrågorna i Arbetsplatsundersökningen 1991 har avsett ett brett spektrum av arbetsplatsegenskaper, såsom marknadssituation, organisationsstruktur, personalomsättning, beslutssystem, kontrollformer, rekrytering, upplärning och lönebildning.

Arbetsplatsundersökningen 2000 vände sig till sammanlagt cirka 3 000 arbetsplatser runtom i landet och genomfördes med hjälp av postenkäter. Undersökningen handlade om villkoren för landets arbetsliv och företag, med fokus på personalfunktioner och ledningsarbete. Liksom 1991 var APU 2000 kopplad till LNU 2000 genom att det var de arbetsplatser som intervjupersonerna i LNU var verksamma inom som utgjorde enheten APU. Arbetsmarknadens parter, såväl SAF (idag Svenskt Näringsliv) som LO, SACO och TCO har uttalat sitt stöd för undersökningen och har med stort intresse följt resultatrapporteringen. Samråd har skett med Näringslivets Nämnd för Regelgranskning (NNR).

Resultaten från Arbetsplatsundersökningen har blivit uppmärksammade bl.a. genom ett stort antal forskningsrapporter samt i massmedia. En mer övergripande resultatredovisning görs i nedanstående volym.

le Grand, C., R. Szulkin och M. Tåhlin (red.) (1996). Sveriges arbetsplatser. Organisation, personalutveckling, styrning, andra upplagan. Stockholm: SNS förlag.

APU 2000

Svarsformulär

APU_quest_2000 (pdf) (78 Kb)