När forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) genomförde Barn-LNU för första gången år 2000 var det en pionjärundersökning i Sverige. Många hade då länge pekat på problemen med att information om barn ofta fås via föräldrarna och betonat vikten av att barnen själva får komma till tals. Som ett svar på detta genomfördes Barn-LNU 2000 efter ett gediget förberedande arbete enligt en brittisk modell. Det innebar att barnen (10-18 år) fick lyssna på frågorna i en bandspelare och fylla i svaren i en separat svarsenkät. Intervjumetoden och frågorna fungerade över förväntan och resultaten från Barn-LNU 2000 ledde till nya insikter och förbättrad information om barns levnadsförhållanden. Som en följd av framgångarna har Statistiska centralbyrån sedan 2001 inkluderat en barn-del i sin årliga Undersökning av Levnadsförhållanden (ULF), där frågorna baseras på Barn-LNU 2000.

Frågorna i Barn-LNU var parallella till de frågor som ställdes till de vuxna och avsikten var att belysa de ungas välfärd och levnadsvillkor. 1 304 barn och ungdomar svarade på enkäten. Under 2010 genomfördes också en uppföljningsintervju med de barn som ingick i Barn-LNU 2000 kallad Yngre-LNU som också inkluderade deras partners. Barn-LNU har därmed utvecklats till en delvis fristående studie som kan besvara frågor om hur förhållanden under uppväxttiden påverkar levnadsförhållanden senare i livet.

I anslutning till LNU 2010 samlades återigen data in om barn och ungdomar i åldern 10-18 år (födda 1992-2000) som bodde i huvudrespondenters hushåll.  Barnen intervjuades denna gång med hjälp av en CD-spelare där frågorna lästes upp för dem samtidigt som de fyllde i svaren i ett svarsformulär. Det var därmed inte möjligt för någon annan i närheten att se hur barnen svarade på de olika frågorna. Intervjun med barnen tog ungefär 30 minuter och skedde samtidigt som deras mamma eller pappa intervjuades av en av SCB:s besöksintervjuare. 

En övergripande resultatredovisning av Barn-LNU 2000 har gjorts i nedanstående volym:

Jonsson, J.O., Östberg, V., med Brolin Låftman, S. och Evertsson, M. (2001). Barns och ungdomars välfärd, Kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2001:55. Stockholm: Fritzes.

Barn-LNU 2000 och Barn-ULF 2001-2003

Kodbok

Barn-LNU-ULF_codebook_2000-2003 (pdf) (617 Kb)

Svarsformulär

Barn-LNU_quest_1_2000 (pdf) (87 Kb)

Barn-LNU_quest_2_2000 (pdf) (97 Kb)

Barn-LNU_quest_3_2000 (pdf) (97 Kb)

Barn-ULF_quest_2002 (pdf) (532 Kb)

Barn-LNU 2010

Kodbok

Barn-LNU2000-2010_KODBOK (pdf) (181 Kb)

Svarsformulär

Barn-LNU_quest_1_2010 (pdf) (289 Kb)

Barn-LNU_quest_2_2010 (pdf) (304 Kb)

Barn-LNU_quest_3_2010 (pdf) (304 Kb)

Yngre-LNU 2010

Yngre-LNU2010_KODBOK (pdf) (2679 Kb)