LNU 2000 var den femte i raden av levnadsnivåundersökningar. Drygt 5 000 svenskar intervjuades om sina levnadsvillkor. Svarsfrekvensen var 76,6 procent. LNU 2000 finansierades av ett större forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) via deras gemensamma kommitté för longitudinell forskning.

Förutom de intervjuer som gjordes direkt med LNU:s urval, lämnades en nedkortad postal enkät ut till intervjupersonens make/maka/partner/sambo. På det sättet kompletterades bilden av hushållets välfärd utan att intervjupersonen belastades med frågor om sin partner. Det gjorde det också möjligt att undersöka huruvida respondentens och partnens uppfattningar skiljde sig åt i olika frågor. 2 736 partners besvarade enkäten och svarsfrekvensen uppgick till 78,2 procent (av sammanlagt 3 498 partners).

I boken Familj och arbete - vardagsliv i förändring (Bygren, Gähler & Nermo. 2004. Stockholm: SNS Förlag) analyseras en rad sociologiska frågeställningar i gränslandet mellan arbetsliv och familjeliv med hjälp av data från LNU 2000 och Partner-LNU 2000.

I samband med LNU 2000 intervjuades också de barn och ungdomar, i åldrarna 10-18 år, som bodde i respondentens hushåll (se Barn-LNU).

En postenkät med frågor skickades även ut till intervjudeltagarnas chefer eller personalchefer (se APU).

Dokumentation av LNU-2000 och Partner-LNU 2000 i form av kodböcker (svensk och engelsk), svarsformulär (svenskt och engelskt), intervjuarinstruktioner (endast svenska) samt partnerformulär (svenskt och engelskt) redovisas nedan. 

Kodböcker

LNU_codebook_2000_swe (pdf) (1074 Kb)

LNU_codebook_2000_eng (pdf) (3137 Kb)

Svarsformulär

Huvudrespondenten

År 2000 finns det tre olika formulär för huvudundersökningen. NY-formuläret besvarades av de intervjupersoner som deltog i LNU för första gången år 2000. Detta formulär är det mest omfattande och inkluderar frågor om uppväxt, tidig utbildning etc. PU-formuläret besvarades av de intervjupersoner som tidigare intervjuats i LNU men som vid detta tillfälle var för unga för att besvara frågor om sin sysselsättningsbiografi. PS-formuläret besvarades av de intervjupersoner som har deltagit i flera intervjuomgångar och som 1991 även besvarade sysselsättningsbiografin (dessa behövde år 2000 endast redogöra för sysselsättningar från 1990 och framåt).

LNU_quest_NY_2000_swe (pdf) (537 Kb)

LNU_quest_NY_2000_eng (pdf) (542 Kb)

LNU_quest_PU_2000 (pdf) (887 Kb)

LNU_quest_PS_2000 (pdf) (888 Kb)

Partnerformuläret

LNU_quest_partner_2000_swe (pdf) (364 Kb)

LNU_quest_partner_2000_eng (pdf) (364 Kb)

Intervjuarinstruktioner

LNU_intinstr_1_2000 (pdf) (56 Kb)

LNU_intinstr_2_2000 (pdf) (39 Kb)

LNU_intinstr_3_2000 (pdf) (9 Kb)

LNU_intinstr_4_2000 (pdf) (53 Kb)

LNU_intinstr_5_2000 (pdf) (53 Kb)