Erikson, R. och J.O. Jonsson (1993). Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. SOU 1993:85. Stockholm: Fritzes.

le Grand, C., R. Szulkin och M. Tåhlin (red.) (1993). Sveriges arbetsplatser. Organisation, personalutveckling, styrning. Stockholm: SNS förlag.

Hansen, E. J., S. Ringen, H. Uusitalo och R. Erikson (red.) (1993). Welfare Trends in the Scandinavian Countries. Armonk, New York: M.E. Sharpe

Erikson, R. och J.O. Jonsson (red.) (1994). Sorteringen i skolan. Studier av snedrekrytering och utbildningens konsekvenser. Stockholm: Carlssons förlag.

Fritzell, J. och O. Lundberg (red.) (1994). Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier. Stockholm: Brombergs.

Erikson, R. och J.O. Jonsson (red.) (1996). Can Education Be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective. Boulder, Colorado: Westview Press.

Fritzell, J., M. Gähler, och O. Lundberg (red.) (2001). Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. Kommittén välfärdsbokslut. SOU 2001:53. Stockholm: Fritzes.

Jonsson, J.O. och C. Mills (red.) (2001). Cradle to Grave: Life-Course Change in Modern Sweden. Durham: Sociologypress.

Jonsson, J.O och V. Östberg med S. Brolin Låftman och M. Evertsson (2001). Barns och ungdomars välfärd. Kommittén Välfärdsbokslut. SOU 2001:55. Stockholm: Fritzes.

Bygren, M., M. Gähler, och M. Nermo (red.) (2004). Familj och arbete – vardagsliv i förändring. Stockholm: SNS Förlag.

Björklund, A., P-A. Edin, B. Holmlund och E. Wadensjö (2006). Arbetsmarknaden. Stockholm: SNS Förlag. Third revised edition.

Fritzell, J. och O. Lundberg (red.) (2007). Health Inequalities and Welfare Resources. Continuity and Change in Sweden. Bristol: Policy Press.

Sirgy, M. J. (2012). Social Indicators Research Series 50: The psychology of quality of life: Hedonic well-being, life satisfaction, and eudaimonia. New York: Springer Science & Business Media.

Evertsson, M. och C. Magnusson (red.) (2014). Ojämlikhetens dimensioner: Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige. Stockholm: Liber.