Tematiskt analyseras samtliga större transfereringsprogram såsom pensioner, föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och socialbidrag. Dessutom studeras olika former av offentligt finansierade tjänster som sjukvård, utbildning, bostäder och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Slutligen behandlas även en del socialpolitiska program som inte kan klassificeras som vare sig transfereringar eller tjänster, t.ex. utbudskontroll och beskattning inom alkoholpolitiken.

Analyserna av programmen omfattar stora delar av världen, med en tyngdpunkt på de industrialiserade västländerna och Sverige. Utöver detta studeras även socialpolitiken i Östeuropa och delar av Asien, Sydamerika och Afrika. Analyserna sträcker sig från ca 1950 och framåt, med en viss tonvikt på den aktuella utvecklingen av programmen.

Forskning på individ och samhällsnivå

Forskningen bedrivs utifrån både makro- och mikroperspektiv. Makroanalyserna behandlar exempelvis skilda förklaringar till socialpolitikens utveckling medan mikroanalyserna belyser programmens konsekvenser på individnivå på både kort och lång sikt. Återkommande frågeställningar rör samspelet mellan olika program samt programmens konsekvenser i ett livsförloppsperspektiv.

SOCPOL databaser

En viktig del av avdelningens verksamhet utgörs av upprättandet och vidareutvecklingen av infrastruktur för forskning, framför allt databaser som Social Citizenship Indicator Program (SCIP), Social Policy Indicator Database (SPIN) och Stockholm Birth Cohort Study (SBC). Beskrivningar av databaserna återfinns under separata länkar till vänster. Bland länkarna återfinns även presentationer av pågående projekt förlagda till avdelningen. Därutöver ingår avdelningens forskare även i projekt förlagda till andra svenska och utländska institutioner. För beskrivningar av dessa projekt hänvisas till de enskilda medarbetarnas hemsidor.