Kompletterande uppgifter samlas in

För att intervjun ska bli så kort som möjligt – och för att säkerställa undersökningens kvalitet – kommer Stockholms universitet att komplettera dina intervju-svar med uppgifter som finns hos SCB. De kategorier av uppgifter det gäller är folkbokföring och bostads-område, nationalitet, utbildning, inkomster och sjukpenning, taxering, sysselsättning och föräldraledighet. Uppgifter inhämtas bakåt och framåt i tiden.

Ett fåtal uppgifter om dig har redan tagits fram med den rättsliga grunden forskning som allmänintresse. Det gäller kontaktuppgifter (namn, adress, personnr) för att nu kunna fråga dig om du vill delta i undersökningen.

För barnen hämtas information om boende, familj och utbildning via information från folkbokföringen, från register för olika årskurser i grundskolan samt från gymnasie- och högskoleregister. För de yngre barnen tar det förstås några år innan dessa uppgifter samlas in.

 


Vem använder svaren och hur?

Stockholms universitet samverkar med Sifo vid insamlingen av svar. Sifo tar för Stockholms universitets räkning emot och registrerar svaren. Uppgifterna avidentifieras, dvs dina svar på intervjufrågorna separeras från dina kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer). Dina intervjusvar tillsammans med de kompletterande uppgifterna nämnda ovan kommer att användas av forskare i projekt som i enlighet med lag om etikprövning av forskning som avser människor har fått etiskt godkännande för genomförande av projektet. Levnadsnivåprojektet 2020 har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, dnr 2019-06530.

 

Dina uppgifter skyddas

Stockholms universitet hanterar alla uppgifter i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Vid universitetet kommer uppgifterna hanteras så att endast behörig personal tar del av uppgifterna. Alla uppgifter avidentifieras eller anonymiseras innan de blir tillgängliga för analys, vilket innebär att forskarna i sitt arbete inte kan koppla dina uppgifter till dig.

 


Hur behandlas personuppgifterna?

Stockholms universitet (SU) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs vid Institutet för social forskning (SOFI). Personuppgiftsbehandlingen genomförs med den rättsliga grunden samtycke. Uppgifter kan också komma att behandlas för arkiveringsändamål eller för forskning av allmänt intresse vad gäller de kontaktuppgifter som nämns ovan. Mer information om behandling av personuppgifter vid SU hittar du på https://www.su.se/om-webbplats-cookies/personuppgifter. Regler för personuppgiftsbehandling finns i EUs dataskyddsförordning (GDPR). Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning, lag om etikprövning av forskning som avser människor och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Uppgifterna sparas så länge de behövs för att forskningen i de projekt som har godkänts vid etikpröv-ning ska kunna bli klar samt därefter för arkivering, men aldrig längre än vad övriga tillämpliga regler tillåter. Om du ingår i urvalet vid en möjlig kommande undersökning, så kommer du vid den då aktuella tidpunkten att kontaktas på nytt med en förfrågan om att delta. För att kunna kontakta dig då behöver vi spara uppgiften att du nu ingår i urvalet.
Du har rätt att utan kostnad få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som Stockholms universitet behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du vill lämna klagomål på Stockholms universitets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter angående hur dina uppgifter behandlas och lagras hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida under De registrerades rättigheter, www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter.

Om du skulle anse att Stockholms universitet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EUs dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har även i vissa fall rätt att begära korrigering av dina uppgifter, begära begränsning av behandlingen, eller invända mot Stockholms universitets behandling av uppgifterna.

 


Har du frågor om personuppgifter?

Kontakta dataskyddsombudet vid Stockholms universitet:  08-16 20 00, dso@su.se, 106 91 Stockholm.