Forskningsprogrammets tema är sammanhållning och exkludering i arbetslivet i spåren av långsiktig strukturomvandling, främst höjda kvalifikationskrav och expanderande tjänstearbete.

I programmets delprojekt analyseras anställningschanserna för marginalgrupper (unga, utlandsfödda, lågutbildade); jobb- och löneutveckling bland anställda på olika nivåer i jobbstrukturen; hälsa och familjeband över livsförloppet bland kvinnor och män med och utan arbete; och politiska reaktioner på arbetslivets förändringar, inklusive stöd för populistiska partier.