Anna disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2014. Sedan dess har hon varit forskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Annas forskning handlar om ekonomisk ojämlikhet och könsskillnader i yrkesval, karriär och lön. För att studera dessa frågor använder hon främst experiment och svensk registerdata, men även fältdata från andra källor såsom idrottstävlingar. Hennes avhandling berör bland annat könsskillnader i benägenheten att löneförhandla, syskonsamband i kriminalitet, och diskriminering i bedömningsprocesser.

Under de närmaste åren kommer Anna att fortsätta använda ekonomiska experiment och svensk registerdata för att studera mekanismerna bakom könsskillnader i arbetsmarknadsutfall och välmående. Hennes FORTE-finansierade juniorforskarprojekt syftar till att undersöka betydelsen av (i) könssammansättningen av arbetsgrupper, (ii) rekrytering genom rekommendationer och (iii) könsstereotyper i media.

Mer information om Annas publikationer återfinns på hennes hemsida: www.annasandberg.nu.