Fältarbetet för Levnadsnivåundersökningen 2010 avslutades under juni månad. Ca 120 intervjuare vid Statistiska centralbyrån har arbetat med att boka och genomföra besöks- och telefonintervjuer med digitala formulär.

Det riksrepresentativa urvalet bestod av totalt 8 889 personer i åldern 18-75 år. Totalt har drygt 6200 personer intervjuats, vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 72 procent (inklusive ett förkortat formulär). För första gången ingår de unga vuxna (20-28 år) som var med i urvalet till Barn-LNU år 2000 i det ordinarie urvalet. En annan nyhet är den enkät med frågor om personlighet som respondenten själv fått fylla i. Liksom år 2000 intervjuades också barn (10-18 år) i hushållet via en hörenkät och eventuell make/maka/sambo/partner ombads att fylla i en kortare pappersenkät. Med start under hösten 2011 kommer insamlade data att granskas och kodas för att ställas i analyserbart skick. Arbetet med en bok (under redaktörskap av Marie Evertsson och Charlotta Magnusson) har också inletts för att publicera de första resultaten från LNU 2010.