Samverkan med omgivande samhälle

SOFIs forskare bidrar till Stockholms universitets s.k. ”tredje uppgift”, dvs att samverka med det omgivande samhället, på många olika sätt. Institutets forskare medverkar i offentliga utredningar, till exempel Socialförsäkringsutredningen, och ger experthjälp, exempelvis till Social Rapport.

Forskarna vid SOFI informerar också regelbundet om sin forskning i böcker och tidskrifter, till exempel i Ekonomisk Debatt. En fullständig förteckning för förra året finns i slutet av Verksamhetsberättelsen. Senaste publikationer

Institutets forskare deltar bl a  som experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper m.m. Som exempel på sammanhang där forskare vid SOFI deltar eller deltagit kan nämnas beredningsgrupper vid FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), RJ (Riksbankens Jubileumsfond) och VR (Vetenskapsrådet), styrelser för ALI, CAN, CHESS, DISC, FAS, IFAU, SORAD och SNS, Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, samt ordförandeskap för olika programråd vid SCB (Statistiska centralbyrån).

Nätverk

SOFI är medlem i organisationer som till exempel The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) och European Consortium for Sociological Research (ECSR) och RC19 och RC28 inom International Sociological Association (ISA).

Enskilda forskare samarbete

Enskilda forskare är ofta engagerade i olika nätverk och samarbeten. Dessa kan du läsa om på forskarnas personliga hemsidor.

SOFI inbjuder också regelbundet nationella och internationella forskare att samverka som gästforskare. Före detta och aktuella gästforskare