Betygskriterier

I kursplanen finner du betygskriterierna för respektive delkurs/moment. Den aktuella kursplanen för din kurs hittar du på Våra utbildningar

Betygsskalan

Betygsättningen sker med en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt

Slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment.

Det sammanlagda betyget på kursen beräknas genom att betygen på de fyra momenten summeras med följande värden: A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1.

Summan divideras sedan med antalet avklarade moment för att få ut medelvärdet som bestämmer slutbetyget med följande gränser:

Ett medelvärde under 1,75 ger E,
ett medelvärde under 2,75 men större än eller lika med 1,75 ger D,
ett medelvärde under 3,75 men större än eller lika med 2,75 ger C,
ett medelvärde under 4,75 men större än eller lika med 3,75 ger B,
ett medelvärde större än eller lika med 4,75 ger A

Hur många gånger kan man skriva en tenta?

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra ytterligare prov på momentet.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov tre gånger av en examinator har rätt att begära att annan examinator utses för att sätta betyg på provet.