Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar fler än 20 000 ungdomar och täcker in flera områden, såsom:

Skola
Hälsa
Vänner
Familj
Fritid
Integration
Uppfattningar och åsikter

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnadsvillkor och att jämföra dessa mellan länder, t ex:

Vilken roll spelar skola, familj och vänner för ungdomar i Europa?
Hur ser ungdomars fritid och hälsa ut?
Hur ser ungdomars utbildnings- och arbetsmarknadskarriärer ut, och vad har ungdomar för framtidsplaner?
Vad kan man göra för att förbättra ungdomars möjligheter i utbildning och på arbetsmarknaden?

Under vårterminen 2011 genomfördes första omgången av undersökningen, med en enkät bland skolelever i klass 8. I samband med detta fick också målsmännen till de elever som deltar besvara en enkät om familjen och hushållet, och klassernas lärare fick en enkät om skolan.

Våren 2012 genomfördes undersökningens andra omgång och våra intervjuare besökte då igen elevernas klassrum när de gick i nionde klass. En tredje undersökning genomfördes ett år senare, 2013, när de flesta gått vidare till olika gymnasieskolor. Den här gången valde man att bjuda in deltagarna att svara på ett formulär via webben.

2015-2016 går undersökningen in på sin fjärde omgång, och igen får deltagarna chans att svara på ett webbformulär. Den här gången handlar många av frågorna om livet efter gymnasiet, om man har börjat med jobb eller vidare studier och vad man har för planer för framtiden. För första gången bjuds också deltagare in som inte varit med i de tidigare tre omgångarna, för att bredda underlaget.

I Sverige genomförs undersökningen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Allt deltagande är frivilligt och alla svar är anonyma och skyddas av sekretesslagen. Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford. Det är ett stort jämförande projekt som finansieras av NORFACE, en sammanslagning av många Europeiska forskningsråd.