Opponent: Prof. Helena Svaleryd (Uppsala University)