På uppdrag av finansdepartementet skall Robert Erikson ”kartlägga och analysera samt föreslå mått på utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället” (direktiven redovisas i http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/241425). Anton Blanck skall vara sekreterare i utredningen. Utredningen beräknas vara klar den 1 juni 2015.