2011

Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd hade konferens i Stockholm den 27-28 oktober 2011 arrangerad av SOFI.
2008

SOFI anordnade, tillsammans med Institutet för Framtidsstudier, det Internationella sociologförbundets (ISA) årliga konferens inom området fattigdom, välfärd och socialpolitik (R19). Konferensen ägde rum i Stockholm, 4-6 september 2008. Temat för årets konferens var "Det sociala medborgarskapets framtid: Politik, institutioner och utfall".

SOFI anordnade, tillsammans med Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), inom ramen för ESF-LiU en forskarkonferens på temat "The Transfer of Resources Across Generations: Family, Income, Human Capital and Children's wellbeing". Konferensen ägde rum i Vadstena, 9-13 juni 2008.
2007

15-16 oktober arrangerade Magnus Nermo, Katarina Gröndahl och Katarina Boye Höstseminarium 2007 inom Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd. Nätverket drivs som ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier (IF), Nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet (CHESS), Sociologiska institutionen vid Umeå universitet samt Institutet för social forskning. Syftet med nätverkets höstseminarium är att utveckla samarbetet mellan forskare aktiva inom området socialpolitik och välfärd. Seminariet erbjuder en möjlighet att samla och fördjupa kunskaper om välfärdens och socialpolitikens utveckling, hur strukturförändringar och reformer påverkar människors välfärd och levnadsförhållanden. Vid seminariet kan doktorander och forskare lägga fram uppsatser och erhålla värdefulla kommentarer samt knyta kontakter med forskare som de annars inte regelbundet möter.
2006

Jan O. Jonsson ordnade tillsammans med Elizabeth Thomson, SUDA, konferensen Children’s families and living conditions om barns och ungdomars levnadsvillkor och familjesituation inom ramen för projektet ”Familjestruktur, ekonomiska resurser och barns levnadsvillkor”, finansierat av FAS. Konferensen hölls i Stockholm 22-23 maj.

Doktorander inom samhällsvetenskapliga ämnen från hela Europa möttes 5-6 maj i Stockholm under The ESPAnet Young Researchers' Conference inom ramen för ESPAnet (European Social Policy Analysis Network). Konferensen arrangerades av SOFI i samarbete med Institutet för framtidsstudier och arrangörer var Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson och Joakim Palme.

18-19 april anordnades för tionde året i rad the Aage Sørensen Memoral Conference, ”HOS-konferensen”, av och för doktorander vid Oxford University, Harvard University och Stockholms universitet. Den här gången arrangerades konferensen av doktorander vid SOFI och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

2004

Ola Sjöberg anordnade 5-6 februari 2004, tillsammans med Susanne Alm, Katarina Boye, Katarina Gröndahl, Karin Halldén, Charlotta Magnusson och Cecilia von Otter, sociologförbundets årsmöte under temat ’Ojämlikhetens ansikten’. Årsmötet samlade drygt 150 forskare från olika delar av Sverige som under de två dagarna presenterade och diskuterade ett stort antal uppsatser. Två särskilt inbjudna forskare höll också var sin plenarföreläsning: professor Brian Nolan (Irland) talade under rubriken ’Economic And Sociological Approaches to Poverty’, och professor Jay Ginn (England) talade om kvinnliga ålderspensionärers situation i ett komparativt perspektiv. Årsmötet innehöll också en diskussion om forskningsetik med deltagande av bl.a professor Gisela Dalqvist, som utrett genomförandet och bildandet av en ny organisation för etikprövning av forskning. Ytterligare ett inslag i årsmötet var ett seminarium om doktoranders arbetssituation, med deltagare från Utbildningsdepartementet, Högskoleverket samt doktorandombudet vid Stockholms universitet. Årsmötet finansierades via deltagaravgifter samt genom ett bidrag från Wennergren stiftelsen.

2001

Eero Carroll organiserade, tillsammans med Janne Jonsson, Ola Sjöberg och Anna Ström, konferensen om socialpolitik, arbetsmarknad och välfärd, för FAS-forskar-nätverket i välfärdsforskning, vid Vaxholms Stadshotell den 6e-7e december 2001.

Eskil Wadensjö organiserade tillsammans med Henry Milner (Umeå universitet) konferensen "Gösta Rehn, the Swedish Model and Labour Market Policies" i Stockholm den 24-25 augusti 2001.

Jan O. Jonsson anordnade i augusti 2001, tillsammans med Marie Evertsson och Sara Brolin Låftman, och i samarbete med European Consortium for Sociological Research (ECSR) en kombinerad doktorandskola och konferens vid Långholmen, Stockholm ("Family, Gender, and Social Stratification", Euro Summer School Conference). Ett trettiotal doktorander och yngre forskare deltog i fyra dagars föreläsningar, ledda av internationellt framstående forskare. Ytterligare ett tjugotal forskarstuderande och forskare deltog vidare i två dagars workshop. Totalt representerade deltagarna över tjugo olika länder, där bl.a. östeuropeiska stater var väl representerade. Sommarskolan/konferensen stöddes finansiellt av FAS och Riksbankens Jubileumsfond. ECSR sköt till medel för bidrag till konferensavgifter m.m. för deltagare från "soft-currency"-länder.

Thor Norström organiserade tillsamman med Ola Arvidsson (Folkhälsoinstitutet) en vetenskaplig konferens inom projektet "European Comparative Alcohol Study – ECAS" i Stockholm den 16-17 februari 2001.

2000

Magnus Bygren organiserade tillsammans med Patrik Aspers, Fredrik Liljeros, Adrienne Sörbom och Jens Rydbeck the Harvard-Oxford-Stockholm Graduate Student Conference, Stockholm, 4-5 maj 2000.

Thor Norström organiserade tillsammans med Ola Arvidsson, Folkhälsoinstitutet, en vetenskaplig konferens inom projektet "European Comparative Alcohol Study - ECAS" i Stockholm, 12-14 januari 2000.

1999

Eero Carroll, var samordnare för välfärdsforskningsgruppens sammanträden vid Nordiska sociologförbundets världskongress i Bergen 17-19 juni 1999.

Thor Norström, organiserade tillsammans med Ola Arvidsson, Folkhälsoinstitutet, en internationell konferens inom projektet "European Comparative Alcohol Study - ECAS" i Stockholm 18-20 februari 1999.

1998

Johan Fritzell och Joakim Palme organiserade konferensen "Forskning kring socialpolitik och välfärd" i Stockholm den 14-15 oktober 1998.

Walter Korpi, Joakim Palme, Sten-Åke Stenberg och organiserade tillsammans med Klas Åmark, Historiska institutionen, en internationell konferens inom forskningsprogrammet "Välfärdsstat i brytningstid" i Stockholm i juni 1998.

Eskil Wadensjö organiserade tillsammans med Henry Milner en "Mini-Conference in Honor of Gösta Rehn" den 14 juli 1998 i anslutning till 10th International Conference on Socio-Economics, i Wien.

1997

Eskil Wadensjö organiserade den 9-10 september 1997 tillsammans med Bengt Stymne, Handelshögskolan i Stockholm, ett japanskt-svenskt symposium om "Labour markets for the 21st Century" i Stockholm.

1996

Walter Korpi och Sten-Åke Stenberg organiserade en serie om sju forskarseminarier i samband med Arbetslöshetskassornas Samorganisations 50-årsjubileum 17-19 juni 1996. Seminarierna belyste ur olika aspekter arbetslöshetens bakgrund och konsekvenser samt alternativa lösningsmöjligheter. I seminarierna medverkade sammanlagt tjugo forskare och experter med inriktning mot ekonomi, historia, socialmedicin, socialt arbete och sociologi.

Jan O. Jonsson organiserade konferensen Social Stratification in Modern Welfare States, 30 maj – 1 juni 1996, Långholmen, Stockholm. Detta var en tredagars konferens för den forskningskommitté inom det internationella sociologförbundet (ISA) som rör "Social Stratification and Social Mobility" (RC28), med ett åttiotal deltagare från Europa, U.S.A. och Asien.

Robert Erikson var i mars 1996 ordförande vid en "European Research Conference" om Social Exclusion and Social Integration in Europe i Blarney, Irland, en s k Euroconference understödd av European Science Foundation (ESF) och EU.