Forskarna vid SOFI informerar också regelbundet om sin forskning i böcker och tidskrifter, till exempel i Ekonomisk Debatt. En fullständig förteckning för förra året finns i slutet av verksamhetsberättelsen som du hittar under Om oss.

Institutets forskare deltar vidare som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper m.m. Som exempel på sammanhang där forskare vid SOFI deltar eller deltagit kan nämnas beredningsgrupper vid FAS, RJ och VR, styrelser för ALI, CAN, CHESS, DISC, FAS, IFAU, SORAD och SNS, Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, samt ordförandeskap för olika programråd vid SCB.

Slutligen håller institutets forskare ofta externa föreläsningar i olika sammanhang.