Ansökan om tillgodoräknande

När du är antagen och registrerad på kursen kan du ansöka om tillgodoräknande. För att ansökan ska vara komplett och behandlas måste följande information bifogas:

  • Korrekt infylld blankett: Ansökan om tillgodoräknande (81 Kb)
  • Studieintyg/resultatintyg eller motsvarande 
    Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande institution.
    Följande uppgifter ska finnas med på intyget: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygsskala. Ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet (poängsystem, terminsindelning m.m.) ska om möjligt också lämnas in.
  • Kursplan eller motsvarande beskrivning från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska om möjligt lämnas in för att underlätta bedömningen.
  • Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

 

Skicka ansökan till oss 

Via post till: Institutet för social forskning/AKPA, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Via e-post till: exp@akpa.su.se
Notera att när du mailar in din ansökan kan du endast bifoga filer i pdf-format. Vi kan inte hantera bilagor i andra filformat. Vi kan tipsa om att det finns appar att ladda ner där du kan redigera om mobilbilder till pdf-filer. 
 

Överklagan av beslut

Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (12 kap. 2 § högskoleförordningen) Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. (42 § förvaltningslagen)

Länk till mer om: Regler för tillgodoräknande, nationella och lokala